محفظة فوليمو لزراعة الشعر

تغييرات السيد ......

قبل زراعة الشعر
بعد شهر واحد
بعد 3 أشهر
بعد 6 أشهر
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد شهر واحد

بعد 3 أشهر

بعد 6 أشهر

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
بعد شهر واحد
بعد 3 أشهر
بعد 6 أشهر
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد شهر واحد

بعد 3 أشهر

بعد 6 أشهر

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
بعد شهر واحد
بعد 3 أشهر
بعد 6 أشهر
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد شهر واحد

بعد 3 أشهر

بعد 6 أشهر

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
بعد شهر واحد
بعد 3 أشهر
بعد 6 أشهر
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد شهر واحد

بعد 3 أشهر

بعد 6 أشهر

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
بعد شهر واحد
بعد 3 أشهر
بعد 6 أشهر
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد شهر واحد

بعد 3 أشهر

بعد 6 أشهر

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

قبل زراعة الشعر

بعد از 1 ماه

بعد 3 ماه

بعد 6 ماه

تغییرات جناب اقای ......

قبل زراعة الشعر
1 ماه بعد
3 ماه بعد
6 ماه بعد
1
2
3
4

سایت آموزشی فولیمو در جهت بهبود خدمات کاشت مو و آموزش های مرتبط برای شما محتواهای بسیار جذابی فراهم کرده است.

  1. آموزش کاشت مو
  2. آموزش مزوتراپی مو
  3. آموزش مزوتراپی صورت